Concurs posturi Oct. 2016

Concurs posturi Oct. 2016

MUZEUL TARII FAGARASULUI „VALER LITERAT”  organizează concurs pentru ocuparea:

– 1 post de MUZEOGRAF  gradul  II

– 1 post de  MUZEOGRAF gradul I

– 1 post RESTAURATOR gradul II

– 1 post CONTROLOR BILETE

Concursul se organizează  în conformitate cu H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificată şi completată cu HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea posturilor  de: MUZEOGRAF  gradul  I MUZEOGRAF gradul II , RESTAURATOR gradul II si CONTROLOR BILETE la Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat”:

Conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunostințe în limba româna scris și vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 4. să aibă capacitate deplină de exercitiu;
 5. sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,  care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației  în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instuției publice;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea  unor specializări,precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– copia carnetului de muncă, sau dupa caz, adeverințele care atestă   vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării  primei probe  a concursului;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate       corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

– curriculum vitae;

– adeverință de efectuare practică într-un laborator specializat.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la avizierul și pe site-ul instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de: Muzeograf  gradul  I  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Istorie

– vechime: muzeograf  I – vechime minimă 3 ani în domeniu

muzeograf II – vechime minimă 6 luni

condiţii specifice: – cunoştinţe operare calculator

– cunoaşterea unei limbi străine

– abilităţi de comunicare în public, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate de a desfăşura ocazional program prelungit.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Muzeogaf  gradul  II

-Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare

-Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare

-Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I , nr.58/23.01.2004

Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti 1998

Aurel Moldoveanu, Conservarea bunurilor culturale, Bucureşti, 1999

Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie, 1995

Mircea Victor Anghelescu, Arheologia preventivă în România, ediţie electronică, http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-preventiva/arhpreventiva.htm (martie 2005)

Mircea Victor Anghelescu, Standarde şi proceduri în arheologie, ediţie electronică, http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm (martie 2005)

Gheorghe Lazarovici, Metode şi tehnici moderne de cercetare în arheologie, Bucureşti 1998.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Muzeogaf  gradul  I

-Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare

-Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare

-Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I , nr.58/23.01.2004

Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti 1998

Aurel Moldoveanu, Conservarea bunurilor culturale, Bucureşti, 1999

Gheorghe Sebestyen, Cetatea Făgăraş, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

Antal Lukacs, Ţara Făgăraşului în Evul Mediu (sec.XIII-XVI), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999

Antal Lukacs, John Hunyadi and the Duchy of Făgăraş, în vol. Între lumi. Iancu de Hunedoara şi vremea sa, Alba Iulia, 2007.

Antal Lukacs, Autonomia Ţării Făgăraşului: trăsături şi limite, http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1163.pdf

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de: Restaurator gradul II

1) Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile de licență: Istorie, Restaurare, Artă

2) Vechime în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani

3) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu

4) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză sau franceză)– nivel mediu

5) Abilități, calități și aptitudini necesare:  disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, aptitudini tehnice (spirit de observație, capacitatea de reprezentare și combinare a formelor și relațiilor spațiale, intuiție tehnică, dexteritate manuală); aptitudini artistice (sensibilitatea cromatică, simțul culorii, cunoașterea formelor și proporțiilor)

6) Cerințe specifice: program prelungit de lucru în anumite condiții, delegări

7) Alte mențiuni referitoare la condițiile de participare la concurs: experiență practică de lucru de minim 6 luni într-un laborator de restaurare autorizat sub coordonarea unui restaurator expert pentru restaurarea unor bunuri culturale din ceramică, dovedită printr-o adeverință eliberată de respectivul laborator și cu prezentarea selectivă a lucrărilor pentru care a colaborat cu un restaurator atestat.

BIBLIOGRAFIE POST RESTAURATOR gradul II

Boito Camillo, Conservare o Restaurare – 1893, Nuova Antologia, Nr. 87, 1886

Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996

Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970

Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999

Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004

 Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de CONTROLOR BILETE

 1. Studii de specialitate: studii medii /gimnaziale ;
 2. Limbi străine : o limba străină de circulație internațională-cunoștințe de bază
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă ; disponibilitate față de solicitările publicului vizitator, să aibă un comportament fizic adecvat, în așa fel încât să nu creeze probleme de imagine instituției
 4. Cerinţe specifice: program prelungit în anumite condiții

BIBLIOGRAFIE – Controlor bilete

-Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modoficările și completările ulterioare

-Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare

-Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004

 

Concursul pentru ocuparea postului de Muzeograf gradul I, muzeograf  gradul  II , restaurator gradul II si Controlor bilete –constă într-o probă scrisă și interviu  și se organizează la sediul   Muzeului Tarii Fagarasului Valer Literat str. Mihai Viteazul, nr.1, după cum urmează:

a)-23.09.2016, aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la  concurs  și a bibliografiei

b)-07.10.2016  ora  15.30, data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

c)-11.10.2016, selecția dosarelor de concurs

d)-11.10.2016,  afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor

e)-12.10.2016, ora 15.30  depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor

f)-13.10.2016, soluționarea contestațiilor

g)-17.10.2016-ora 10,00-proba scrisă

h)-17.10.2016-afișarea rezultatelor probei scrise

i)- 18.10.2016-ora  15,30,data limită pentru depunerea contestațiilor

j)-19.10.2016-soluționarea contestațiilor

k)-20.10.2016-ora 10,00-interviu

l)-21.10.2016 ora 15,30 data limită pentru depunerea contestațiilor

m)-24.10.2016 soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de  07.10.2016, ora 15.30, la sediul Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat”, Piata Mihai Viteazul nr.1 Fagaras.

Persoane de contact: Kovacs Marioara– Departament  Administrativ, telefon 0768 186571.

REZULTATE

Proces Verbal Selectie Dosare

Tabel Afisare Selectie Dosare

Proces Verbal Proba Scrisa

Tabel Afisare Proba Scrisa