Concurs posturi Octombrie 2016

Concurs posturi Octombrie 2016

Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

– referent de specialitate S gradul  III – 2 posturi

– referent M  treapta II – 1 post

– îngrijitor G/M  – 1 post

Concursul se organizează  în conformitate cu H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către Hotărârea nr.1207 din 11 noiembrie 2014

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea posturilor  de referent de specialitate S gradul III, referent M treapta II şi îngrijitor G/M, conform TITLULUI I, Art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

– cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  • cunoaşterea limbii române scris și vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
  • capacitate deplină de exercitiu;
  • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • condiții de studii și după caz, de vechime sau alte condiţii specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,  care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației  în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente  candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instuției publice;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea  unor specializări,precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– copia carnetului de muncă, sau dupa caz, adeverințele care atestă   vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării  primei probe  a concursului;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

– curriculum vitae.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la avizierul și pe site-ul instituției.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de REFERENT DE SPECIALITATE, S  gradul III :

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe administrative, ştiinţe economice

– vechime minimă 6 luni în domeniu

– cunoştinţe operare calculator

– cunoaşterea unei limbi străine

– disciplină în muncă, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare

– cerinţe specifice: disponibilitate de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de: REFERENT, M treapta II :

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– vechime minimă 6 luni

– cunoştinţe operare calculator

– cunoaşterea unei limbi străine la nivel de înţelegere

– disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare

– cerinţe specifice: disponibilitate de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână.

 Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de INGRIJITOR, G/M treapta II

– studii de specialitate: studii medii /gimnaziale

– disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare

– cerinţe specifice: disponibilitate de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Referent de specialitate, S gradul  III

Legea nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare

Legea 477/2003 privind Codul de conduită a personalului contractual

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară)

Gheorghe Sebestyen, Cetatea Făgăraş, Bucureşti, 1994 (p.70-85)

Bibliografie pentru ocuparea postului de Referent, M II

Legea nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare

Legea 477/2003 privind Codul de conduită a personalului contractual

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară)

Bibliografie pentru ocuparea postului de îngrijitor G/M:

Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare

 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară)

Concursul pentru ocuparea postului de Referent de specialitate S III, Referent M II şi îngrijitor G/M se organizează la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”, str. Mihai Viteazul, nr.1 şi constă într-o probă scrisă și interviu după cum urmează:

25.10.2016 -aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la  concurs  și a bibliografiei

08. 11. 2016, ora  15.30 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

10. 11. 2016 – selecția dosarelor de concurs

10. 11. 2016, ora 15.30 – afișarea rezultatelor privid selecția dosarelor

11. 11. 2016, ora 15.30  – data limită de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor

14. 11. 2016 – afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor depuse după selecţia dosarelor

17. 11. 2016, ora 10.00 – proba scrisă

17.11.2016, ora 15.30 – afișarea rezultatelor probei scrise

18.11.2016, ora  15.30 – data limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă

21.11.2016, ora 15.30 – afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor depuse după proba scrisă

22.11.2016, ora 10.00 – interviu

22.11.2016, ora 15.30 – afişarea rezultatelor la interviu

23.11.2016, ora 15.30 – data limită pentru depunerea contestațiilor la interviu

24.11.2016, ora 15.30 – afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor depuse în urma

interviului

25.11.2016, ora 15.30 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de  08.11.2016ora 14,00, la sediul Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, strada Mihai Viteazul nr.1 Făgăraş.

Persoane de contact: Kovacs Marioara– Departament  Administrativ, telefon 0768 186571.